Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROLMIX24.PL

§ 1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklepu internetowego rolmix24.pl (dalej: Regulamin) użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://rolmix.eu/ (przy uwzględnieniu wszelkich znajdujących się na stronie internetowej zakładek oraz podstron);

 2. SprzedawcaRolmix Polska sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Witowskich nr 1, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712919476, REGON: 522009480, zarejestrowaną
  w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000971465, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł;

 3. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawiera ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne, ale wyłącznie w celu samozaopatrzenia, tj. na własne potrzeby);

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą;

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem korespondencji mailowej między stronami;

 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów przez Sprzedawcę. Regulamin jest Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 9. Konto – usługa elektroniczna, oznaczone Loginem oraz Hasłem, zawierające dane o Kliencie – imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu - oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto umożliwia Klientowi korzystanie ze Sklepu i stanowi usługę cyfrową. Dostęp do Konta odbywa się poprzez podanie Loginu oraz Hasła, po uprzedniej rejestracji;

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

 11. Login – adres mailowy Klienta, podawany przy rejestracji;

 12. Hasło – ciąg znaków, zawierający litery, cyfry, znaki specjalne, tworzone przez Klienta w procesie rejestracji (tworzenia Konta), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta. Sprzedawca umożliwia dokonanie zmiany Hasła oraz przypomnienia Hasła;

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu. W ramach jednego Zamówienia Klient może wyrazić wolę zawarcia więcej niż jednej Umowy sprzedaży;

 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 15. Koszyk – usługa elektroniczna dostępna dla Klienta Sklepu, która umożliwia złożenie Zamówienia na Produkt lub Produkty, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów; w Koszyku Klient może dokonać wyboru sposobu płatności oraz dostawy, wypełnić dane niezbędne do dokonania dostawy, zaznaczyć czy wyraża wolę wystawienia faktury VAT w związku z dokonanym zakupem, zamieścić komentarz do złożonego Zamówienia;

 16. Produkt ​– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku sprzedaży Produktów będących rzeczami ruchomymi, Produkty te są fabrycznie nowe,

 17. Cena – określone w walucie polskiej wynagrodzenie brutto (tj. zawierające podatek) należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta wraz z kosztami dostawy, zgodnie z zawartą Umową;

 18. Płatność – sposób uiszczenia Ceny przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zgodnie z wybraną i dostępną metodą płatności;

 19. Dowód Zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta,

 20. Dostawa – usługa przewozowa polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionych Produktów zgodnie z wyborem Klienta;

 21. Koszty Dostawy – koszt realizacji usługi przewozowej określony w zakładce Koszty Dostawy;

 22. Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie;

 23. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 24. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy związane z korzystaniem ze Sklepu, zawieraniem Umowy sprzedaży oraz świadczeniem na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.

 2. Postanowienia Regulaminu oraz Umów Sprzedaży, które okażą się mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta – są nieważne,
  a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sklep prowadzony jest przez Rolmix Polska sp. z o.o. z siedzibą
  w Psarach Witowskich nr 1, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712919476, REGON: 522009480, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000971465, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
  XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy:
  300 000,00 zł.

 4. Sprzedawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków pod numerem: 10/10/19300 (wpis z dnia 05.07.2022 r.).

 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt ze Sklepem:

  1. pod adresem: Psary Witowskie nr 1, 97-320 Wolbórz,

  2. pod adresem poczty elektronicznej: sklep@rolmix24.pl,

  3. pod numerem telefonu: 44 616 46 43.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku w dni robocze (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 7. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 12 1600 1462 1749 5884 5000 0001

 8. Klient akceptuje niniejszy Regulamin dobrowolnie, niemniej akceptacja ta jest konieczna do dokonania Zamówienia oraz zawierania Umów Sprzedaży.

 9. W celu korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień konieczne jest spełnienie Warunków Technicznych opisanych niniejszym Regulaminem.

 10. Dane zawarte w Sklepie należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Dane te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 11. Podane w Sklepie informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 12. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@rolmix24.pl.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i poprawnego działania lub korzystania ze Sklepu, w tym również przeglądania Produktów w nim oferowanych, składania Zamówień, konieczne jest spełnienie określonych w niniejszym paragrafie wymagań technicznych.

 2. Niezbędne wymagania techniczne to:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4 Postanowienia Ogólne

 1. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga żadnych uprzednich czynności ze strony Klienta, np. rejestracji.

 2. Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji oraz założeniu Konta albo bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych osobowych
  (w tym firmowych) oraz adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.

 3. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie podawane są w kwocie brutto (zawierającej podatek).

 4. Ceny Produktów przedstawione w Sklepie nie zawierają kosztów Dostawy.

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za Produkt oraz Koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

 6. Klient informowany jest o ostatecznej kwocie do zapłaty przed złożeniem Zamówienia.

 7. Postanowienia Umowy sprzedaży zostają potwierdzone:

  1. w pierwszej kolejności – poprzez przesłanie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) podsumowania złożonego Zamówienia, tj. potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji,

  2. w dalszej kolejności – poprzez mailową akceptację warunków Umowy Sprzedaży przez Klienta.

 8. Klient może ponieść koszty komunikacji ze Sklepem wynikające z umowy zawartej z podmiotem trzecim, umożliwiającej porozumiewanie się na odległość (np. koszt połączenia telefonicznego według stawki operatora, koszt dostępu do sieci Internet według stawki operatora).

§ 5 Rejestracja, założenie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji.

 2. W trakcie procesu zakładania Konta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, e-mail oraz hasło (min. 5 znaków).

 3. Założenie Konta i proces rejestracji nie wiążą się z żadnymi opłatami po stronie Klienta.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 6 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w Sklepie.

 2. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Składanie Zamówień może być wyłączone w okresie przerw technicznych w pracy Sklepu, mających na celu usprawnienie jego działania oraz w okresie wyłączenia działania Sklepu z powodu działania siły wyższej, za której wystąpienie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 4. W celu złożenia Zamówienia Klient przeprowadzi następujące czynności:

  1. dokona wyboru Produktu, który ma zostać objęty Zamówieniem,

  2. doda Produkt do Koszyka,

  3. przejdzie do Koszyka,

  4. dokona wyboru sposobu Dostawy, z oferowanych przez Sprzedawcę,

  5. dokona wyboru sposobu płatności, z oferowanych przez Sprzedawcę,

  6. zaloguje się na swoje Konto w Sklepie lub, w przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez logowania, przejdzie do zakładki „Kupuję bez rejestracji” i wypełni Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

  7. wskazuje czy Klient wyraża wolę otrzymania faktury do Zamówienia, a jeśli tak, dodatkowo wpisze dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  8. przejdzie do Podsumowania Zamówienia,

  9. potwierdzi złożenie Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam”; do tego momentu Klient ma możliwość edytowania Zamówienia.

 5. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na dany, ten sam Produkt, przez kilku Klientów, możliwa jest sytuacja, w której realizacja Zamówienia na rzecz wszystkich Klientów nie będzie możliwa, z uwagi na wyczerpanie dostępności Produktu. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o zaistniałej sytuacji.

§ 7 Metody płatności, Metody Dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. przesyłka kurierska,

  2. przesyłka kurierska za pobraniem,

  3. odbiór osobisty – w tym przypadku, Sprzedawca powiadomi Klienta o możliwym terminie odbioru zamówionych Produktów.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność za pobraniem,

  2. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy.

 1. Klient może anulować Zamówienie do momentu jego wysyłki. W celu anulowania Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@rolmix24.pl lub telefonicznie pod nr tel. 44 616 46 43 z informacją o anulowaniu Zamówienia.

 2. W przypadku anulowania części lub całości Zamówienia, zwrot płatności na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania – w całości lub odpowiedniej części Ceny, odpowiednio.

 3. Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

§ 8 Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu Zamówienia, Sklep akceptuje je oraz przekazuje Klientowi podsumowanie zamówionych Produktów w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia.

 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. W tej samej wiadomości Sprzedawca prosi Klienta o zaakceptowanie warunków Umowy Sprzedaży poprzez odpowiedź mailową o treści „AKCEPTUJĘ”.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w chwili otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej zawierającej akceptację warunków Umowy Sprzedaży przez Klienta, na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Brak płatności uniemożliwi odbiór przesyłki.

 1. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego na płatność za pobraniem, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 2. Termin Dostawy wskazany jest każdorazowo w Opisie Produktu.

 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach Dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 5. Sprzedający nie przewiduje możliwość realizacji Dostawy poza granicami Polski.

 6. Zamówiony Produkt jest przesyłany Klientowi wraz z dowodem jego zakupu na podany w trakcie składania Zamówienia adres.

 7. Brak odbioru Zamówienia uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

  2. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

  3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

  5. W przypadku Umowy o prowadzenie Konta bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

  6. Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przez konsumenta.

  7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

  8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

  9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  10. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

  4. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

   4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

   5. w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

   6. w której Przedmiotem Umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Reklamacja i Gwarancja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność:

   1. za niezgodność Towaru z umową na zasadach opisanych w Ustawie o Prawach Konsumenta – wobec konsumenta oraz wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej – w zakresie Produktów zakupionych po 1 stycznia 2023 roku,

   2. za wady Produktu na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym – wobec konsumenta – w przypadku Produktów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku,

   3. za wady Produktu na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym – wobec pozostałych Klientów.

 1. Brak zgodności Produktu z Umową uprawnia konsumenta do skorzystania z uprawnień przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta.

 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

  1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

  2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 3. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

 4. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową określonego ustępach poprzedzających jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać:

  1. jego naprawy,

  2. jego wymiany.

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt.

 5. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności z umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową,

 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową

 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z umową;

 4.  brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wymiany lub naprawy,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.

 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy  Sprzedawcy. 

 8. Konsument w reklamacji powinien podać: opis wady, datę i okoliczności jej ujawnienia, Produkt, którego reklamacja dotyczy, żądania konsumenta co do sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, dane kontaktowe Klienta, okoliczność czy Klient składający reklamację jest konsumentem.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany Sprzedawcy, podany w Regulaminie.

 11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do  sprzedanego Produktu. 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

     1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

     2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

     3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (dalej: u.i.h.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

     2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 u.i.h., z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;

     3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Sprzedawca informuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych w sklepie internetowym jest Rolmix Polska
  sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Witowskich nr 1, 97-320 Wolbórz, tel.
  44 616 46 43, mail:
  sklep@rolmix24.pl(dalej: Administrator).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe dla następujących celach:

     1. wykonania przez Administratora umowy sprzedaży zawartej z klientem oraz zapewnienia kontaktu i ciągłości współpracy z Klientem - art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

     2. realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

     3. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

     4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

     5. marketingowym, marketingu własnych produktów i usług - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

     6. nawiązania kontaktu z Administratorem - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 2 lit. a, b i c – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń,

  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 2 lit. lit. d – przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa,

  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 2 lit. lit. e – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 2 lit. lit. f – do czasu cofnięcia zgody lub udzielenia odpowiedzi zwrotnej.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne), a także bankom, firmom obsługującym transakcje płatnicze, firmom kurierskim.

 2. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  4. prawo do bycia zapomnianym,

  5. prawo do sprzeciwu,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

  8. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, przy czym oświadczenie o cofnięciu zgody wywołuje skutki z chwilą jego złożenia i nie ma wpływu na proces przetwarzania danych przed jego złożeniem.

 2. Podanie danych osobowych w zakresie objętym klauzulą jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu przetwarzania oraz należytej realizacji zawartej przez strony umowy.

 3. W ramach działalności Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.

§ 13 Prawa autorskie

 1. Każdy Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści zawarte na stronie Sklepu podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Klient jak i każdy Użytkownik Sklepu zobowiązują się do wykorzystywania ww. treści wyłącznie w celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Wszelkie treści, usługi, towary, prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe

§ 14 Przedsiębiorcy

    1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie wobec przedsiębiorców.

    2. Postanowienia regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy, odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, a także dotyczące treści cyfrowej w zakresie odpowiedzialności za jej niezgodność z umową stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

    3. W zakresie wad Produktu, do przedsiębiorców stosuje się przepisy o rękojmi, zawarte w Kodeksie cywilnym.

    4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy  Sprzedawcy. 

    5. Przedsiębiorca w reklamacji powinien podać: opis wady, datę i okoliczności jej ujawnienia, Produkt, którego reklamacja dotyczy, żądania co do sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, dane kontaktowe Klienta, okoliczność czy Klient składający reklamację jest konsumentem.

    6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

    7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy, podany w Regulaminie.

    8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do  sprzedanego Produktu. 


§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.03.2023r.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
Miejscowość, data

Pełna nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby przedsiębiorcy


Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwaNa podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*………………………

podpis konsumenta