Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI ROLMIX24.PL

 1. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest szczegółowe określenie zasad przetwarzania danych w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, w związku z prowadzeniem sklepu internetowego https://rolmix24.pl/ (dalej: Sklep). Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w szczególności w ramach Sklepu.

 2. Opierając się w szczególności na regulacjach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO), Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Sklepu jest Rolmix Polska sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Witowskich nr 1, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712919476, REGON: 522009480, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000971465, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł (dalej: Administrator).

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Psary Witowskie nr 1,
  97-320 Wolbórz, telefonicznie: 44 616 46 43 oraz poprzez pocztę email na adres:
  sklep@rolmix24.pl.

 3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

   1. do rejestracji konta w Sklepie:

  1. adres e-mail,

  2. imię,

  3. nazwisko,

   1. do złożenia zamówienia po zalogowaniu:

  1. adres zamieszkania, tj. ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy,

  2. nr telefonu,

  3. nazwa firmy, dane adresowe, NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

   1. do złożenia zamówienia bez rejestracji:

  1. adres e-mail,

  2. imię,

  3. nazwisko,

  4. adres zamieszkania, tj. ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy,

  5. nr telefonu,

  6. nazwa firmy, dane adresowe, NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:

    1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

    2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

    3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

    4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

    5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

    6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

 2. Administrator pozyskuje informacje o Klientach i ich zachowaniu poprzez:

    1. dobrowolnie dokonanie zamówienia w Sklepie oraz zawarcie umowy sprzedaży z Administratorem,

    2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 3. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.

 4. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonuje cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia.

 5. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonuje ich uaktualnienia.

 6. Administrator przetwarza dane Klienta w następujących celach:

  1. wykonania przez Administratora umowy sprzedaży zawartej z Klientem, w tym ewentualnego świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta oraz zapewnienia kontaktu i ciągłości współpracy z Klientem

Administrator prowadzi sprzedaż produktów rolniczych. W celu dokonania zamówienia oraz sfinalizowania umowy sprzedaży konieczne jest podanie danych przez Klientów. Dodatkowo, Administrator świadczy na rzecz Klientów usługę polegającą na prowadzeniu konta, w ramach którego gromadzone są dane podane przez Klienta. Oprócz powyższego, Administrator kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem udostępnionego przez niego (w formularzu zamówienia) adresu e-mail bądź numeru telefonu, m. in. w celu przekazania danych dotyczących planowanego lub już dokonanego zakupu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wskazanych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

  1. realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne w przypadku realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  1. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez Klienta do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych produktów. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto, ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT. Podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

  1. marketingu własnych produktów

Administrator podejmuje działania marketingowo–informacyjne dotyczące oferowanych produktów. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez Klienta adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach celu marketingowego własnych produktów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

  1. nawiązania kontaktu z Administratorem

Administrator umożliwia kontakt ze sobą za pośrednictwem udostępnionych na witrynach internetowych adresów e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu, zawartych w treści przesyłanych wiadomości elektronicznych, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez następujący okres:

   1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w pkt. 9 lit. a, b i c – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń,

   2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w pkt. 9 lit. d – przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa,

   3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w pkt. 9 lit. e – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

   4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w pkt. 9 lit. f – do czasu cofnięcia zgody lub udzielenia odpowiedzi zwrotnej.

 2. Dane Klientów mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne), a także bankom, firmom obsługującym transakcje płatnicze, firmom kurierskim, zapewniając adekwatne środki bezpieczeństwa dla powierzonych danych osobowych.

 3. Administrator nie będzie przetwarzał danych Klientów w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

   1. dostępu do danych — uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

   2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

   4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

   5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   1. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

   2. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Skargi można składać w formie:

  1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia zamówienia, a w konsekwencji zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem, którego dane dotyczą. Odmowa podania danych uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży przez Administratora.

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

 1. Pliki cookies

 1. Witryna https://rolmix24.pl/ korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Klienta, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Strony mają wgląd wyłącznie do tych plików cookies, które same wytworzyły – w celu prawidłowego i pełnego funkcjonowania witryny na urządzeniu Klienta, który je przegląda. Pliki cookies spełniają szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

  2. pliki „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta,

  3. pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają między innymi określenie preferencji użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

  2. obserwacji zachowań Klienta w Sklepie w celu ułatwienia mu poruszania się po nim.

 1. Dodatkowo, pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Administrator zaznacza, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 4. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

 5. Aby wyłączyć obsługę plików cookies w poszczególnych przeglądarkach należy podjąć odpowiednie czynności wskazane przez ich producentów. Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron internetowych:

 1. Firefox,

 2. Google Chrome,

 3. Internet Explorer,

 4. Opera,

 5. Safari.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 6. Dane w formularzu bądź zamówieniu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.

 7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 8. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 16.03.2023r.

 2. Z treścią Polityki mają obowiązek zapoznać się wszyscy Klienci Administratora, którzy chcą złożyć zamówienie w ramach Sklepu oraz zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem.

 3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem RODO oraz krajowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

 4. Administrator zachowuje prawo dokonywania niezbędnych zmian w polityce prywatności, które ogłaszane są za pośrednictwem strony internetowej https://rolmix24.pl/ oraz z wykorzystaniem podanych przez Klientów adresów e – mail.